งานผนังห้องคลีนรูม

 

 สร้างห้องคลีนรูม

Clean room คือห้องปลอดเชื้อ หรือห้องสะอาด  หมายถึงห้องสะอาดที่มีการควบคุมปริมาณอนุภาค ฝุ่นละออง และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ให้มีระดับที่กำหนดไว้ นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการควบคุมปัจจัยเสริมต่างๆ ได้แก่ คุณสักษณะและความเร็วของลม  อุณหภูมิ  แรงดัน  และระดับความชื้น สัมพันธ์ภายในห้องอีกด้วย โดยทั้วไปมลสารหรือ อนุภาคในอากาศ ประกอบด้วยอนุภาคสิ่งมีชีวิต (เชื้อจุลชีพต่างๆ) และอนุภาคที่ไม่มีชีวิต(ฝุ่น ผง) ห้องงสะอาดทางชีววิทยา  อุตสาหกรรมยา หรือโรงพยาบาล จะเน้นการควบคุม หรือป้องกันพวกเชื้อจุลชีพ ส่วนห้องสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมดิเล็กทรอนิคส์ที่ต้องการความสะอาดมาก จะเน้นการควบคุมทั้งอนุภาค ควบคุมปริมาณอนุภาคใน Clean Room คือ แผ่นกรองอากาศชนิด HEPA (High Efficiency Particulate Air) ซึ่งสามารถกรองอนุภาคที่มีขนาด 0.3 ไมครอนได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง 99.97%

ในการออกแบบและก่อสร้าง Clean Room นั้น เราเป็นผู้้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการติดตั้ง Sandwich Panel สำหรับ Clean Room ซึ่งเรามีความชำนาญและความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและการใช้งาน ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นจากลูกค้าโดยการทำงานทีมวิศวกรของบริษัทฯด้าน Cleam Room ตามมาตราฐาน Federal STD.109-1145 Clean Room Class 10-100000 ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและการแพทย์ (PHARMACEUTICAL & MEDICAL) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ (ELECTRONICS INDUSTRIAL) อุตสาหกรรมและเครื่องดื่ม (FOOD & BAVERAGE INDUSTRIAL) อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์(PACKAGING INDUSTRIAL)

เป็นห้องที่ต้องรักษาอุณหภูมิเพื่อเก็บรักษาคุณภาพของสินค้าแล้วยังต้องป้องกันความร้อนจากภายนอก ที่ผ่านเข้ามาในบริเวณการทำความเย็น ความร้อนที่มากับอากาศอุ่นภายนอก ในขณะเปิดประตูหรือผ่านตามรอยแตกรอยขอบต่างๆ หรือประตู ความร้อนจากตัวสินค้าที่ต้องการทำให้เย็น ความร้อนจากคนที่กำลังทำงานภายในบริเวณทำความเย็น เช่น มอร์เตอร์ไฟฟ้า ดวงไฟ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ เราจะต้องคำนึงถึงการออกแบบห้องเย็นให้ออกมาคุ้มค่าแก่การลงทุนมากที่สุด และสามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน

ระดับของ “ห้องสะอาด” Clean room

……………ความเหมาะสมในการเลือกระดับของห้องสะอาด สามารถระบุได้โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและประเภทของการใช้งาน โดยประเภทขอระดับที่ได้จำแนกไว้นั้น ลูกค้าควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากแต่ละระดับมีคุณสมบัติจำเพาะแตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการปฎิบัติงานและต้นทุนในการผลิตอีกด้วย

 

……………ระดับของห้องสะอาด ถูกจำแนกออกเป็น 6 ระดับ ตามมาตรฐาน FED STD 209E ของสหรัฐอเมริกา

  • ระดับ 1 : เหมาะสำหรับการผลิตงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในกระบวนการผลิตจำเป็นต้องควบคุมขนาดและปริมาณฝุ่นละอองให้มีจำนวนน้อยมากเป็นพิเศษ โดยมีจำนวนอนุภาคฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 1 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
  • ระดับ 10 : เหมาะสำหรับการผลิตงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในกระบวนการผลิตจำเป็นต้องควบคุมขนาดและปริมาณฝุ่นละอองให้มีจำนวนน้อยมาก โดยมีจำนวนอนุภาคของฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 10 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
  • ระดับ 100 : เหมาะสำหรับการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ เนื่องจากกระบวนการผลิตในห้องปฏิบัติงานนั้นจำเป็นต้องอยู่ในสภาพปลอดเชื้อ และปราศจากแบคทีเรีย โดยมีจำนวนอนุภาคของฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
  • ระดับ 1,000 : เหมาะสำหรับการผลิตอุปกรณ์ออปติคอลหรือเลนส์คุณภาพสูง โดยมีจำนวนอนุภาคของฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 1,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
  • ระดับ 10,000 : เหมาะสำหรับการผลิตชุดอุปกรณ์ไฮโดรลิคหรือนิวแมติก, วาล์วควบคุม, เครื่องมือวัดความละเอียด, เกียร์เกรดสูง โดยมีจำนวนอนุภาคของฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 10,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
  • ระดับ 100,000 : เหมาะสำหรับการผลิตงานเลนส์ทั่วไป งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานประกอบไฮดรอลิคและนิวแมติกโดยมีจำนวนอนุภาคของฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

 

ห้องคลีนรูม-ห้องไลน์ผลิต (CLEAN ROOM-PROCESSING ROOM)

ห้องคลีนรูม (Clean Room) หรือที่เรียกว่า ห้องปลอดเชื้อ หรือห้องสะอาดปราศจากฝุ่น เป็นห้องที่ต้องการควบคุมปริมาณของฝุ่น ในอากาศหรือมาตรฐานในเกณฑ์ที่กำหนด โดยสามารถนำแผ่นฉนวนสำเร็จรูปของบริษัท JNT SUPPLY ในการสร้างห้อ Clean Room หรือห้องที่ต้องการการควบคุมของปริมาณฝุ่นละออง อุณหภูมิ แรงดัน และความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งมีผลต่อผลิตภัณฑ์

ห้องไลน์ผลิต (Processing Room) หรือที่เรียกห้องไลน์ผลิต ที่ใช้แผ่นฉนวนสำเร็จรูป ซึ่งนำไปใช้ทำห้อง Chill Room , Products , Processing Room , Pachig Room , Storage Room หรือบางโรงงานใช้เป็นสำหรับห้องที่ต้องการควบคุมความสะอาด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ GMP และ HACCP เนื่องจากความสะอาดและความชื้นส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือProduct เกิดการเสียหายได้

       ห้องไลน์ผลิต เหมาะสมในการสร้างห้องต่างๆได้ดี ทางบริษัท JNT SUPPLY มีการออกแบบ แนะนำ รวมไปถึงการติดตั้งห้องไลน์ผลิต ที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 10℃ ถึง 25℃ ด้านแผ่นฉนวนสำเร็จรูปในรูปแบบต่างๆมีหลายหลาย เพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของงาน และมีคุณสมบัติเด่น คือ สะอาด ปลอดภัยเชื้อโรค สิ่งปนเปื้อน วัสดุกันเชื้อราต่างๆ กันความร้อน  และช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าต่างๆ จึงเหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแปลรูปอาหาร ห้องตัดแต่ง , ห้องบรรจุภัณฑ์ , และงานต่างๆ ที่ต้องการรักษาอุณหภูมิ ความชื้น และความสะอาด ให้ได้มาตราฐาน

ทางบริษัท JNT SUPPLY รับปรึกษาปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง โดยช่างผุมีประสพการณ์ ทางด้านนี้โดยตรง สนในติดต่อ  063-248-2963 

 

Visitors: 565,689